ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

Modlitwy, pomoce duszpasterskie

kazimierczyk modlitwy

 

1. MODLITWA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ
Panie Jezu Chryste, Zbawicielu człowieka! Ojciec niebieski posłał Cię, abyś ludzi zniewolonych przez grzech wyprowadził do światła prawdziwej wolności. W czasie ziemskiej wędrówki zawsze byłeś blisko słabych, opuszczonych i cierpiących. Niosłeś pocieszenie strapionym, uzdrawiałeś chorych i wskrzeszałeś umarłych. Twoje otwarte Serce bije nadal w Kościele, a Jego zbawcza moc przemienia nas w sakramentach świętych.

W swoim miłosierdziu dałeś i mnie uczestniczyć w tej tajemnicy, powołując do pomocy przy rozdzielaniu Twego Najświętszego Ciała. Pozwoliłeś mi nieść Twoją zbawczą obecność w Komunii świętej do chorych ludzi. Niech moc Twego Ducha przenika mnie do głębi. Spraw bym sercem chłonąc Twoją łaskę i pełniąc zleconą mi posługę, stawał się widocznym znakiem Twojej obecności w moim środowisku.
Maryjo, Matko naszego Zbawiciela, która niosąc Go pod sercem spiesznie zdążałaś do Elżbiety, uproś mi łaskę podobnej gorliwości, gdy idę do powierzonych mi chorych.
Święty Stanisławie Kazimierczyku, módl się za nami!
               Imprimatur, Kuria Metropolitalna w Krakowie, 19.02.2010 roku, nr 424


2. MODLITWA O ŻYCIE WIECZNE
Święty Stanisławie Kazimierczyku, gorący ran Jezusowych i krzyża miłośniku, wierny sługo Boży, spraw to u Boga, prosimy Cię, abyśmy za twoją przyczyną, ranami Jezusa odkupieni, widzeniem Boga na wieki z tobą weselić się mogli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen


3. MODLITWA O UWOLNIENIE OD GRZECHÓW I NIEBEZPIECZEŃSTW
Prosimy Cię, wszechmogący Boże, przez przyczynę świętego sługi Twojego Stanisława Kazimierczyka, racz nam Twego miłosierdzia łaskawie udzielić, żebyśmy od grzechów naszych uwolnieni, ze wszystkich też niebezpieczeństw duszy i ciała oswobodzeni być mogli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen


4. MODLITWA O ŚWIĘTOŚĆ, POKÓJ, ZDROWIE, POMYŚLNOŚĆ I ŻYCIE WIECZNE
Nieskończony w dobroci i wszechmocności Boże, którego miłosierdzia skarb jest nieprzebrany, majestatowi Twemu za dary nam dane, których nie jesteśmy godni przy naszych grzechach, dzięki czynimy. Postawiłeś przed oczy nasze wybranego świętego Stanisława Kazimierczyka, sługę Twego, jako zwierciadło cnót i doskonałości, dajże nam grzesznym, ażebyśmy dostateczny przykład na duszy i na sercu z niego wyrazili, aby patrząc na jego uczynki, za ich przykładem idąc, drogą tą, którą on postępował do błogosławieństwa wiecznego, za nim trafili i z ciemności grzechów na światło prawdy za jego przyczyną wyszli. Dałeś nam tego pobożnego kapłana za potężną podporę, nam, którzy nie ufając własnym siłom, za jego wstawiennictwem, osiągnęli to, o co prosimy. Prosimy miłosiernej łaski Twojej, Stwórco najwyższy, Boże zastępów, dajże za przyczyną jego i pokorną jego modlitwą do Ciebie, abyśmy miłego pokoju, zdrowia, łaski i pomyślności od Ciebie zażywali, a po śmierci abyśmy żywot wieczny za doczesny otrzymali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


5. MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. STANISŁAWA KAZIMIERCZYKA
Boże, który Zakon Kanoników Regularnych św. Augustyna i miasto Kraków ozdobiłeś wspaniałymi zasługami świętego Stanisława Kazimierczyka, spraw prosimy, aby on orędował za nami przed Twoim tronem teraz i w godzinę naszej śmierci. Jego bowiem raczył nawiedzić w godzinie śmierci Pan nasz Jezus Chrystus ze swoją Matką, Najświętszą Dziewicą i św. Stanisławem, biskupem i męczennikiem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


6. MODLITWA O ROZPALENIE MIŁOŚCI DO NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Święty Stanisławie, który swoją postawą i kazaniami uczyłeś wiernych czci Najświętszego Sakramentu, wyjednaj nam przed Bogiem również gorące nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu.

 

7. MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KAZIMIERCZYKA
Boże Wszechmogący, który tajemnice Królestwa objawiasz pokornym i ubogim, Ty prowadziłeś św. Stanisława Kazimierczyka do świętości drogą wytrwałej modlitwy, sumiennego spełniania codziennych obowiązków, zaangażowania w apostolstwo parafialne i zakonne, udzielając mu sił, zwłaszcza podczas adoracji Najświętszego Sakramentu i w modlitwie ku czci Matki Bożej. Za jego wstawiennictwem wzmocnij nas, Panie, Twą łaską, abyśmy w obliczu przeciwności i cierpienia świadczyli, że tylko Ty jesteś prawdziwym Życiem i najwyższym Dobrem.

Będziemy powtarzać: Prosimy Cię, Panie.
- przez zasługi świętego Stanisława Kazimierczyka – Prosimy Cię, Panie
- o ufną wiarę
- o wierność słowu Bożemu
- o mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji
- o właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów
- o umiejętność dostrzegania dobra
- o pokrzepienie w trudnych chwilach życia
- o pocieszenie w smutkach i udrękach
- o siłę ducha w chwilach zwątpień
- o męstwo w znoszeniu cierpienia
- o wyzwolenie z nałogów
- o wrażliwość sumienia
- o pojednanie i przebaczenie win w naszych rodzinach
- o błogosławieństwa dla krewnych i dobrodziejów naszych
- o pokój w naszych sercach i na całym świecie
- o dobrą śmierć dla konających
- o szczęśliwą wieczność dla nas i naszych zmarłych
- o umiłowanie Boga i bliźniego jak siebie samego

Módlmy się:
Prosimy Cię, święty Stanisławie Kazimierczyku, uproś nam u Wszechmogącego Boga łaskę, byśmy odważnie szli drogą ewangelicznych błogosławieństw, stając się światłem świata i solą ziemi, a wszyscy zagubieni i poszukujący Prawdy – by odnajdywali drogę do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

8. MODLITWA
Boże, Ty napełniłeś świętego Stanisława, prezbitera, szczególną pobożnością do Najświętszego Sakramentu Eucharystii i ogromną miłością pasterską, † spraw, abyśmy wsparci jego wstawiennictwem i pociągnięci przykładem, * gorliwie dążyli do tego, co jedynie jest konieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

9. MODLITWA
Panie Boże Wszechmogący, Ty powołałeś Świętego Stanisława Kazimierczyka do uczestniczenia w Kapłaństwie Twojego Syna Jezusa Chrystusa, do głoszenia Słowa Bożego i do gorliwej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Jako gorliwego zakonnika i kapłana dałeś Stanisława jako przykład i orędownika ludu chrześcijańskiego. Racz nas, przeto dzisiaj wysłuchać przez jego wstawiennictwo.

Ciebie Święty Stanisławie prosimy:

1.  Uproś nam żywą wiarę i ufność dziecięcą
2.  Uproś nam dar modlitwy i pełnienia Przenajświętszej woli Bożej
3.  Uproś nam umiłowanie ofiary Mszy św.
4.  Uproś nam przebaczenie naszych grzechów i ratunek w pokusach
5.  Uproś nam siłę do powstawania z grzechów i umiejętność unikania okazji do złego
6.  Uproś nam ducha pokuty, umartwienia i ustawiczną postawę skruchy
7.  Uproś nam siłę do zwycięstwa nad namiętnościami
8.  Uproś łaskę nawrócenia dla wszystkich grzeszników
9.  Uproś pociechę i wytrwanie dla wszystkich chorych i cierpiących
10. Uproś nam wszystkim łaskę dobrej śmierci
11. Uproś ochłodę dla wszystkich dusz w czyśćcu cierpiących
12. Uproś nam nowe i liczne powołania do służby Bożej
13. Uproś łaskę gorliwości dla wszystkich kapłanów i zakonników
14. Uproś zgodę i miłość w naszych rodzinach
15. Uproś błogosławieństwo i pomyślność dla całej naszej Ojczyzny
16. Uproś wysłuchanie wszystkich próśb naszych

 

10. MODLITWA
Boże, który przyobiecałeś pokornym, że będą wywyższeni, a tym, co nauczają innych, jak żyć sprawiedliwie, że jaśnieć będą w wieczności jak gwiazdy na firmamencie, racz wywyższyć Sługę Twego błogosławionego Stanisława Kazimierczyka i policzyć go w poczet Twoich świętych. Nam zaś ufającym w jego wstawiennictwo u Ciebie udziel łask, o które prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

HYMN o św. Stanisławie Kazimierczyku

Trójcy świętej wielbicielu.
Kwiatu czystości czcicielu,
Przykładzie posłuszeństwa.

Z płaczem proszę, Stanisławie,
Racz być ze mną w każdej sprawie.
Pochodnio nabożeństwa.

Skłoń Boga twymi prośbami,
By władał mymi zmysłami,
Serce ku tobie podnoszę.

Żebym za twoim wstawieniem,
Wiecznie cieszył sic zbawieniem,
Obrońcą bądź mi, proszę.

Kaznodziejo, spowiedniku,
Gorący cnót miłośniku.
Perło droga skromności.

Oddal myśli niegodziwe,
Serce w cnocie spraw żarliwe,
Daj dar wstrzemięźliwości.

Utwierdź chwiejące się zmysły,
Nieprzyjaciół zniszcz zamysły,
Pogrom czartowskie złości.

Gniew ujarzmij wędzidłami,
Pokój niech świeci nad nami,
Oddal precz przeciwności.

Mieszkańcze grona wybranych,
Spojrzyj na nas zapłakanych,
Uproś z grzechów powstanie.

Byśmy nadzieją żyli,
Nasze błędy poprawili,
Spraw łaski odzyskanie.

Pociągnij nas przykładami,
Byśmy cnót naśladowcami
Twoich byli na ziumi.

Niech żyjem w miłości,
w zgodzie,
Przewrotność niech nas nie zwiedzie.

Wspieraj, bośmy słabymi.
Pochodnio cnót gorejąca,
Drogą pewną wskazująca,

O jutrzenko na niebie.
Jasność twej świątobliwości
Niech nas broni od zdrożności,
Piekło nas nic pogrzebie.

Światłem bądź żywota tego,
Potem do nieba górnego
Zaprowadź moją duszę.

Gdzie sobie wraz z niebianami
Wiecznie Boga czcić pieniami
Lubo niegodny tusze.
Amen.


HYMN II o bł. Stanisławie Kazimierczyku z 1617 roku

Zawitaj mężu w pobożności stały,
W społecznym życiu apostolskim trwały.
Błogosławiony Ojcze Stanisławie.
Przez cię ojczyzna niech powitanie w sławie.

Jasna pochodnio życia duchownego,
Uproś za nami Boga wszechmocnego,
Byśmy w grzechowe nie wpadli zdrożności,
Które prowadzą w piekielne ciemności.

Bóg, który Panem na szerokim niebie,
Ten na tej ziemi umiłował ciebie,
Wstaw się. do Niego, byśmy wstali z złości,
Zjednaj moc słabym, chowaj z pobożności

Mocna forteco królestwa polskiego,
Tyś jest ozdobą i obroną jego.

Spraw, by od głodu, powietrza i wojny
Byliśmy wolni, mieli czas spokojny.

Niech kwitnie miłość, wiara chrześcijańska,
W tym państwie naszym, cnota, miłość Pańska.
Błogosław wszystkim, by naśladowali
Ciebie w tych cnotach i w nich się kochali.

Wielki lekarzu w chorobach śmiertelnych,
Racz dać ratunek, wspomóż twych sług wiernych.
Ci, którzy twojej modlitwy wzywają,
Niech się z pociechą do domów wracają.

Nas wszystkich, prosim, w tej północnej stronie
Chowaj, patronie, w swej świętej obronie.
Pogrom pogany, wyrwij nas z niemocy,
Od Boga przez cię wzywamy pomocy.

Zabiegaj wrogom koronnym a w niebie
Zjednaj u Boga miejsce wedle siebie.
Mamy nadzieje, i tę wiarę k'temu,
Ze nas zalecisz Bogu przedwiecznemu.

Cześć, chwała Bogu niech zawsze stąd będzie,
Niech Go wychwala wsze stworzenie wszędzie,
Który nam ciebie tu raczył darować.
Proś, by narn też dał i w niebie królować.

Kollekta, Boże, który świętym tym stanem kanonikom Zakonnym iak insze wsze królestwa, tak y te nasze Korone Polską zdobisz y miasto tey Stołeczne Krakow z tegoż stanu błogosławionym Stanisławem Kazimirskim wławiać raczysz y ie zasługami obiaśniasz na ziemi, day to z litości twey, aby ten za nami w twey świętey miłości był teraz y w godzinę śmierci naszey orendownikiem w niebiosach, którego Pan nasz Jezus Chrystus syn twoy z naświętszą Panną Maryą matką swą y z świętym Stanisławem Biskupem y też męczennikiem twoim w godzinę śmierci iego raczył z weselem nawiedzić na ziemi. Ktory z tobą żyie i kroluie w jedności Ducha świętego Boże po wszystkie wieki wiekow. Amen

 

ANTYFONA z 1606 ROKU (tłumaczenie Ks. Stefan Ryłko CRL "Ave lux vitae")

Zawitaj światło życia zakonnego,
Przedziwny wyznawco Boży,
Błogosławiony Ojcze Stanisławie,
Tyś gwiazdą błyszczącą Kazimierza,
Tyś chwałą Polaków,
Tyś ozdobą kanoników,
Których święta reguła łączy,
I Najwyższemu Bogu oddaje
Której święty Augustyn
Po Bogu pierwszym jest autorem.
Tyś mężem godnym chwały w każdym języku,
Tyś winien być ogłaszany po całym świecie,
Ty dajesz oparcie upadłym,
Ty dajesz pomoc chorym,
Ty wstaw się za nami,
Aby nagrodą niebieską
Ubogacił nas Bóg z błogosławionymi,
Królestwem swojej szczęśliwości.Amen

 

 

pdf button NOWENNA DO ŚW. STANISŁAWA KAZIMIERCZYKA

 

pdf button Opis nagrobka Świętego Stanisława Kazimierczyka

 

pdf button NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE DO ŚW. STANISŁAWA KAZIMIERCZYKA

 

pdf button Katechezy, referaty, homilie - pomoce  duszpasterskie 

 

pdf button Praca zbiorowa o Stanisławie Kazimierczyku